ul. Henryka Wieniawskiego 62 Łódź

Polityka prywatności

obowiązek informacyjny

1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Avernet s.c. S.C. z siedzibą w Łodzi pod adresem 93-564 Łódź, ul. Henryka Wieniawskiego 62. NIP 725-18-42-912, REGON 473068626, (zwaną dalej: Avernet s.c.).

2. Twoje dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) - c) RODO w celu zawarcia przez Ciebie z Avernet s.c. umowy o świadczenie usług oferowanych przez Avernet s.c. i wykonania zawartej przez Ciebie z Avernet s.c. umowy o świadczenie usług oferowanych przez Avernet s.c., a także wykonania ciążących na Avernet s.c. obowiązków prawnych, wykrywania nadużyć i zapobiegania im, ustalenia i obrony oraz dochodzenia roszczeń, marketingu bezpośredniego, tworzenia zestawień, analiz i statystyk, weryfikacji wiarygodności płatniczej, obsługi reklamacji i zgłoszeń, wsparcia technicznego, rozliczeń finansowych, w tym wystawienia dokumentów księgowych.

3. Avernet s.c. s.c. jest uprawniona do przekazywania Twoich danych osobowych podmiotom trzecim (zwanym dalej: Podwykonawcami Avernet s.c.), Jednostkom Certyfikującym ,podmiotom wspierającym nas w prowadzonej działalności na nasze zlecenie, w szczególności dostawcom systemów zewnętrznych wspierającym naszą działalność, podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską w zakresie koniecznym do prawidłowego i należytego wykonania zawartej przez Ciebie umowy z Avernet s.c.. W związku z tym Twoje dane osobowe mogą być przekazane Podwykonawcom Avernet s.c. na podstawie umowy o powierzeniu przetwarzania danych osobowych zawartej pomiędzy Avernet s.c. a Podwykonawcami Avernet s.c.. Ponadto Avernet s.c. jest zobowiązany do przekazywania Twoich danych osobowych na podstawie bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, w tym na żądanie uprawnionych sądów, organów i instytucji.

4. Twoje dane osobowe, co do zasady nie są przekazywane poza obszar EOG. Przekazanie Twoich danych osobowych poza obszar EOG może jednak nastąpić, gdy będzie to konieczne w celu zrealizowania Twojej usługi, w tym sytuacji, gdy realizacja usługi będzie wymagała udziału Podwykonawców Avernet s.c. posiadających siedziby poza obszarem EOG.

5. Twoje dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania zawartej przez Ciebie z Avernet s.c. umowy o świadczenie usług oferowanych przez Avernet s.c., w związku z którą Twoje dane osobowe są przetwarzane, a po tym okresie do dnia upływu terminu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej przez Ciebie z Avernet s.c. umowy o świadczenie usług oferowanych przez Avernet s.c.. Natomiast Twoje dane osobowe utrwalone w dokumentacji księgowej będą przechowywane przez okres wskazany w obowiązujących przepisach prawa, w tym przepisach podatkowych.

6. Z zastrzeżeniem ograniczeń wynikających z RODO i innych przepisów prawa, posiadasz prawo dostępu do treści Swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych osobowych, prawo wniesienia sprzeciwu, a także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie wyrażonej przez Ciebie zgody.

7. Masz prawo wniesienia skargi do organu nadzoru w rozumieniu RODO, gdy Uznasz, iż przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy RODO.

8. W zakresie niezbędnym do wykonania zawartej przez Ciebie z Avernet s.c. umowy o świadczenie usług oferowanych przez Avernet s.c., a także w zakresie niezbędnym do podjęcia przez Avernet s.c. działań na Twoje żądanie oraz w zakresie niezbędnym do wypełnienia przez Avernet s.c. ciążącego na Avernet s.c. obowiązku prawnego - przetwarzanie Twoich danych osobowych następuje na podstawie przepisu prawa tj. art. 6 ust. 1 lit. b) oraz lit. c) RODO, bez konieczności wyrażenia przez Ciebie zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych. W pozostałym zakresie podanie przez Ciebie danych osobowych jest dobrowolne. Natomiast w zakresie w jakim zgoda na AVERNET S.C. S.C. 93-564 Łódź, ul. Henryka Wieniawskiego 62 tel. +48 42 633-80-00, fax +48 42 633-80-77 email: info@Avernet s.c.. pl NIP 725-18-42-912 Regon: 473068626 przetwarzanie Twoich danych osobowych została wyrażona przez Ciebie wyłącznie w celach marketingowych podanie przez Ciebie danych osobowych jest dobrowolne, lecz odmowa wyrażenia zgody lub cofnięcie zgody uniemożliwi Avernet s.c. informowanie Ciebie o nowych ofertach i promocjach.

9. Możesz podlegać decyzji opartej wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu danych osobowych, w tym profilowaniu, jeśli uprawnia Nas do tego obowiązujący przepis prawa lub uprzednio Wyrazisz na to zgodę. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania) w ten sposób, że w wyniku takiego zautomatyzowanego przetwarzania mogłyby zapadać jakiekolwiek decyzje, miałyby być powodowane inne skutki prawne lub w inny sposób miałoby to istotnie wpływać na naszych klientów.

Chcesz przetestować system
MultiGPS?

Skontaktuj się z nami. Otrzymasz dane do konta demo i zapoznasz sie z systemem.

Zadzwoń i poznaj szczegóły systemu Kontakt